เจ็ดเทศกาลของอิสราเอล

 

            เทศกาล          วันที่       ข้อพระคำภีร์เดิม               โน๊ต               ข้อพระคำภีร์      ความหมาย/สำเร็จ    สถานะ

1.

ปัสกา

14 นิสาน

มีนา / เมษา

ลนต 23:5;

อพย 12:1-14, 21-27, 34:25

นิสาน เรียกว่าอาบีบ ด้วย (พบญ 16:1)

วันระลึกถึงการอพยพออกจากทาสในอียิปต์

แสดงถึงการพ้นจากโลกและชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์

 

1คร 5:7;

1ปต 1:18-19

ลูกา 23:45

วันที่พระเยซูถูกตรึงที่ไม้กางเขนพระบิดาสร้างความมืดพิเศษในกลางวันขณะที่พระเยซูตายบนไม้กางเขน     การเสียเพระโลหิตอันบริสุทธิ์ของพระเยซูคริสต์    ความรอดโดยพระโลหิตของพระเยซูสำหรับผู้ที่กลับใจเชื่อ

 

สำเร็จแล้ว

2.

ขนมปังไร้เชื้อ

15-21 นิสาน

มีนา / เมษา

ลนต 23:6-8;

อพย 12:15-17

 

เชื้อยีสต์เล็งถึงความบาป (1โครินธ์ 5:8)

ขนมปังไร้เชื้อเป็นภาพถึงกายของพระเยซูคริสต์ที่ไร้ความบาป     ขนมปังไร้เชื้อเป็นเทศกาลอันแรกของสามเทศกาลที่ผู้ชายอิสราเอลมารวมตัวกันทุกปี (2พศด 8:13; พบญ 16:16)

 

ลูกา 22:19; 

1คร 5:7-8;

1ยน 3:5;

กจ 2:25-32;

1คร 15:51-54

พระเยซูคริสต์เป็นองค์บริสุทธิ์ปราศจากความบาป     พระเยซูตายและอยู๋ในอุโมงค์ 3 วัน 3 คืน แต่ไม่เปื่อยเน่า     ด้วยเหตุนี่พระเยซูได้รับรองว่าผู้ที่เชื่อในพระองค์จะเป็นขึ้นปราศจากความ เปื่อยเน่าเช่นกัน

 

สำเร็จแล้ว

3.

ผลแรก

?  นิสาน

มีนา / เมษา

ลนต 23:9-16; กดว 28:26-31;อพย 23:19, 34:26;

เทศกาลถวายผลแรกเริ่มต้นหลังวันสะบาโตอันแรกหลังจากขนมปังไร้เชื้อ

 

1คร 15:20-23

ผลแรกหมายถึงการเป็นขึ้นและการรับสง่าราศีของพระเยซูคริสต์   พระเยซูได้รับรองการเป็นขึ้นของผู้ที่เชื่อโดยที่พระองค์ทรงเป็นขึ้นแล้ว

 

สำเร็จแล้ว

4

เพนเทคอสเทย์

7 สัปดาห์กับ 1 วันหลังจาก  

ผลแรก

? ซิบแวน

พฤษภา / มิถุนา

 

ลนต 23:15-27;

อพย 23:16, 34:22; พบญ 16:9-12

 

เพนเทคอสเทย์ แปลว่า 50 วัน เพราะว่าต้องนับ 7 อาทิตย์ กับ 1 วันจากเทศกาลผลแรก     เพนเทคอสเทย์เป็นเทศกาลที่สองของสามเทศกาลที่ผู้ชายอิสราเอลมารวมตัวกันทุกปี (2พศด 8:13; พบญ 16:16)

ลูกา 24:46-49; กจ 1:8; โรม 12:3-8; 1คร 12:1-31

พระองค์รวมคนยิวกับคนต่างชาติทุกชาติที่เชื่ออยู่ในกายเดียว  พระเยซูทรงให้ผู้ที่เชื่อรับฤทธิ์เดชโดยที่พระองค์ให้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธ์เพื่อให้ผู้ที่เชื่อเป็นพยาน  ฤทธิ์เดชนั้นเป็นของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์

ดำเนินอยู่

5.

เป่าแตร

1 ทิชรี่

กันยา / ตุลา

ลนต 23:23-25;

กดว 29:1-6;

สดด 81:3-4; อสร 3:6; อสย 27:13 

ในพระคัมภีร์มีการใช้แตรสองแบบอันหนึ่งเรียกประชาชนเพื่อสงคราม  แตรอีกอันหนึ่งเรียกให้ประชาชนมานมัสการพระเจ้า  เทศกาลเป่าแตรนี้สำหรับนมัสการ

1คร 15:52;

2ธส 4:16;

วว 4:1;

2คร 5:10-11;

1คร 3:11-15

สิ้นสุดของยุคคริสตจักรนี้จะมีเสียงแตรของพระเจ้าและพระเยซูคริสต์จะกลับมาให้คนที่ตายและยังเป็นอยู่เป็นขึ้นรับร่างกายอมตะและเราจะอยู่กับพระองค์ตลอดเป็นนิตย์

อนาคต

6.

วันแห่ง  การไถ่คืน

10 ทิชรี่

กันยา / ตุลา

ลนต 16:2-34, 23:26-32, 25:1-9; กดว 29:7-11

ชาวอิสราเอลต้องถ่อมใจและเสียใจในความบาปที่เขากระทำต่อพระพักตร์พระเจ้า 

ศคย 12:10;

ดนล 11:32-35;

วว 7:2-12;

ยรม 30:7

เทศกาลวันแห่งการไถ่คืน เล็งถึง 7 ปีแห่งความทุกข์ลำบากเมื่อหน้าที่ประกาศความจริงของพระเจ้าจะกลับไปหาอิสราเอล  ในเวลานั้นพระองค์จะลบมลทินอิสราเอลทั้งสิ้น

 

อนาคต

7.

อยู่เพิง

15-22 ทิชรี่

กันยา / ตุลา

ลนต 23:33-43;

พบญ 31:10-11

อยู่เพลิงเป็นเทศกาลที่สามของสามเทศกาลที่ผู้ชายอิสราเอลมารวมตัวกันทุกปี (2พศด 8:13; พบญ 16:16)

มธ 24:29-31;

วว 20:1-6;

อสย 11:6-9

อยู่เพลิงหมายถึงพันปีแห่งสันติสุขเมื่อพระเยซูคริสต์ครอบครองโลกเอง

จะมีพิธีสมรสพระเมษโปดกกับเจ้าสาว

 

อนาคต